Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Khối phòng ban / Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

19/01/2021 (GMT+7)
Giới thiệu phòng Kế hoạch tổng hợp
Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2020
 
 ThS. Nguyễn Văn Võ 
Trưởng Phòng
ThS. Trần Thị Hoài Thanh 
 Phó trưởng phòng
 ThS. Lê Anh Tuấn
Phó trưởng phòng 
 CN. Nguyễn Thị Hà
 Kỹ thuật viên trưởng
 
 I. Slogan: Chuẩn mực – Khoa học – An toàn – Hiệu quả

II. Giới thiệu chung

- Lịch sử thành lập và phát triển:

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp được thành lập từ năm 1960.

+ Hiện nay, phòng bao gồm 5 bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

* Bộ phận kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn

* Bộ phận kế hoạch, thống kê, báo cáo

* Bộ phận lưu trữ, bảo quản hồ sơ bệnh án

* Bộ phận giám định bảo hiểm y tế

* Bộ phận ra vào viện

- Chức năng nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

2. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch; quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

4. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

5. Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

6. Là đầu mối giải quyết và hỗ trợ các khoa, người bệnh về các thủ tục, quy định về BHYT theo đúng quy định.

7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

8. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

11. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc tổ chức thực hiện.

III. Tình hình nhân sự

1. Tổng số nhân sự: 16 cán bộ nhân viên.

2. Cơ cấu nhân sự:

- Bác sỹ: 04 (03 Thạc sỹ, 01 Bác sỹ)

- Dược sỹ: 03(01 CK1, 01 đại học, 01 cao đẳng)

- Cử nhân đại học: 05 (03 Điều dưỡng, 01 kỹ thuật viên, 01 Y tế công cộng)

- Trung cấp: 04 Điều dưỡng

3. Bộ máy tổ chức:

- 01 Trưởng phòng: Thạc sỹ Nguyễn Văn Võ

- 02 Phó trưởng phòng:    Thạc sỹ Trần Thị Hoài Thanh

Thạc sỹ Lê Anh Tuấn

- 01 Kỹ thuật viên trưởng: CNXN Nguyễn Thị Hà

4. Trưởng phòng KHTH các thời kỳ:

- Đ/c Dương Văn Nghĩa:

- Đ/c Bùi Xuân Mai:

- BS Đoàn Đình Lộc:

- BS Nguyễn Thế Trường:

- BS Trịnh Công Đông:

- BS Mai Anh Vũ:

- BS Nguyễn Văn Thân:

- BS Phạm Văn Huấn:

1960 – 1962

1962 – 1965

1966 – 1973

1974 – 1976

1976 – 1978

1978 – 1989

1990 – 2006

2006 – 2013

 

IV. Tình hình hoạt động và thành tích

1. Các hoạt động thời gian gần đây

- Tích cực tham mưu giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch và đôn đốc các khoa, phòng thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của cấp trên giao.

          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Tập huấn về chuyên môn, phòng chống dịch, quy chế bệnh viện, các chỉ thị của Bộ Y tế, kiểm tra việc chấp hành quy chế và chế độ đã quy định.

- Tổ chức hướng dẫn các khoa xây dựng bộ tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật và Phác đồ điều trị.

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và các văn bản chỉ đạo thực hiện TT 37 đảm bảo đúng tiến độ, quy trình.

- Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 29/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

          - Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện TT 40.

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/09/2016 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

          - Tham gia tổ chức truyền thông cho người bệnh và người nhà người bệnh về chế độ Bảo hiểm y tế.

- Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra hồ sơ bệnh án của tất cả các khoa trong bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng quy chế hồ sơ bệnh án, thủ tục hành chính, quy chế kê đơn điều trị trong hồ sơ bệnh án.

- Hướng dẫn các khoa, phòng, bộ phận xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016, sơ kết, tổng kết năm 2016.

- Giám sát, theo dõi việc sử dụng thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại các khoa, nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy chế của Bộ Y tế.

          - Dự trù, lập kế hoạch in ấn giấy tờ, sổ sách y dược; cấp phát cho các khoa, phòng đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh.

- Tổ chức rà soát, lập hồ sơ đề nghị Sở Y tế phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

- Tổ chức thực hiện theo dõi bệnh nhân ra vào viện, báo cáo thống kê, lưu trữ hồ sơ bệnh án được, với số lượng hồ sơ bệnh án là trên 46.000 hồ sơ bệnh án nội trú và trên 25.000 hồ sơ bệnh án ngoại trú mỗi năm.

- Tổng hợp số liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thực hiện báo cáo 03 tháng một lần về Sở Y tế và Bộ Y tế theo biểu mẫu quy định đảm bảo số liệu chính xác, kịp thời. Đồng thời cũng thực hiện tốt những báo cáo đột xuất phục vụ cho các nhu cầu thanh tra kiểm tra của Bộ Y tế và của Sở Y tế.

- Tổ chức triển khai giao ban chuyên môn bằng công nghệ thông tin.

- Xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

          - Thực hiện 5S nâng cao chất lượng hoạt động.

2. Khen thưởng

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2002 theo quyết định số 40/KT-SYT của Giám đốc Sở Y tế ngày 19 tháng 02 năm 2003.

-Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2008 theo quyết định số 07/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế ngày 12 tháng 01 năm 2009.  

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Hải Dương năm 2010 theo quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 18 tháng 01 năm 2011.  

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2013 theo quyết định số 184/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 13 tháng 01 năm 2014.

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Hải Dương năm 2014 theo quyết định số 14/QĐ-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2015.  

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Hải Dương năm 2015 theo quyết định số 25/QĐ-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2016.  

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2016 theo quyết định số 184/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ngày 13 tháng 01 năm 2017.

V. Hướng phát triển trong giai đoạn tới:

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến trong công tác chuyên môn và quản lý y tế là tất yếu. Phòng Kế hoạch tổng hợp cũng phát triển theo xu hướng đó. Phòng quyết tâm phấn đấu trở thành Phòng tham mưu đắc lực cho Ban Giám đốc về các hoạt động của bệnh viện, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, áp dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo, quản lý hồ sơ bệnh án tiến tới sử dụng bệnh án điện tử. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng quản lý theo ISO 9001-2008

VI. Thông tin liên lạc

- Địa chỉ phòng: Tầng 5 – Khu nhà A, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

- Số điện thoại liên hệ: 02203 899 002

- Email: khthbvdkthd@gmail.com

 
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
16/06/2022 / benhviendakhoatinhhaiduong
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn triển khai các nội dung thông tư 20/2021/TT-BYT Quy định quản lý chất thải y tế trong cơ sở y tế
01/03/2022 / benhviendakhoatinhhaiduong
Thư ngỏ chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19
10/11/2021 / benhviendakhoatinhhaiduong
Khoa Phẫu thuật gây mê Hồi sức, những bước tiến mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao
30/08/2021 / benhviendakhoatinhhaiduong
Trung tâm Tim Mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện can thiệp mạch vành cấp cứu thành công cứu sống bệnh nhân 83 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp nhập viện trong tình trạng shock tim
21/07/2021 / benhviendakhoatinhhaiduong
Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã từng bước làm chủ kĩ thuật can thiệp động mạch vành qua da đã đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh
Tin đã đăng
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ : 225 - Nguyễn Lương Bằng -TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại :(03203)890 205
Email: benhviendakhoatinhhaiduong@gmail.com
logo.png ® BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
Hết lòng phục vụ người bệnh và hành động vì sức khỏe cộng đồng


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG giữ bản quyền nội dung cho website này. Nghiêm cấm mọi sao chép bài viết mà không được sự đồng ý của tác giả.